Trajectcoaching

Door middel van trajectcoaching wil Jeugdformaat inzetten op een soepele overgang van gesloten jeugdzorg naar open jeugdzorg. Dit kan bijdragen aan het verkorten van de gesloten (civiel- of strafrechtelijk) plaatsing en maakt de kans op slagen in de open jeugdzorg groter. 

Trajectcoaching

De overgang van de gesloten jeugdzorg naar de open jeugdzorg is groot. Een trajectcoach zorgt ervoor dat het proces goed op elkaar aansluit, en zal gedurende het gehele traject aangesloten blijven bij de jongere. Hierdoor krijgt de jongere te maken met één vast gezicht, waardoor het makkelijker is om een goede vertrouwensband op te bouwen. De coach is een speciaal opgeleide ambulant hulpverlener die als taak heeft om de continuïteit in het traject te bewaken. Trajectcoaches hebben een expertise met betrekking tot geslotenheid, criminaliteit, forensische problematiek, kunnen omgaan met onveilige situaties en weten de regie stevig uit te voeren. Ook is er een intensieve samenwerking met de SGGZ. In samenwerking met een trajectcoach kan een jongere onder eenduidige regie en begeleiding toegroeien naar een stabiel niveau van zelfstandig maatschappelijk functioneren. In het traject wordt de gezinscontext, het onderwijs, (toeleiding tot) arbeid en vrijetijdsbesteding betrokken. Daarnaast sluit het traject aan bij doelstellingen binnen de regio, zoals de hulp lokaal bieden, hulp laten aansluiten bij de hulpvraag van jeugdige/ouders, eenduidige regie over het plan, integrale hulp en gezins-/netwerkgerichte hulp. 

De doelgroep

Trajectcoaching is bedoeld voor jongeren waarvan de ontwikkeling zodanig bedreigd is geweest dat ingegrepen is, behandeling geboden is in een JeugdzorgPlus instelling (gesloten jeugdzorg)/ driemilieuvoorziening of straf is opgelegd in een Justitionele Jeugdinrichting. Voor de terugkeer naar huis, eigen regio en/of toeleiding naar een vervolgverblijf is een zorgvuldig begeleide overgang van belang. Een trajectcoach focust met de jongere op het voorbereiden van de overgang van gesloten naar open hulpverlening. De jongeren hebben meestal te maken met problemen op meerdere levensgebieden. Kenmerken die vaak voorkomen bij deze jongeren zijn een problematisch systeem, trauma, agressie en/of hechtingsproblematiek. Bij meiden zijn vaak voorkomende kenmerken forse internaliserende problematiek of zorgen over de seksuele ontwikkeling. 

Voordelen

De trajectcoach zorgt voor een vervolgplek na de gesloten fase. Dit levert meer duidelijkheid op voor de jongere over het perspectief en het verloop van het hulpverleningstraject. Ook zorgt dit voor een warme overdracht naar de vervolgplek, en hierdoor gaat er minder informatie over de jongere en de problematiek/hulpvraag verloren. Doordat de trajectcoach al vroeg in de voorbereidende fase is betrokken en er veel aandacht is gestoken in de overgang, is de kans op slagen in de open jeugdzorg groter. Daarnaast kan trajectcoaching bijdragen aan het verkorten van de gesloten plaatsing. Daardoor kan er sneller toegewerkt worden naar de situatie waarin de zorg ambulant kan worden geboden en jongeren en ouders zelf weer de regie over hun leven hebben. Als er na de hulp van Jeugdformaat nog een andere plek nodig is, kan ook hierin de trajectcoach ondersteunen. Zo zorgen we voor een continue proces en zal er altijd nazorg aanwezig zijn.

Werkwijze

De trajectcoaches hebben een methodische werkwijze met een aanvullende expertise op veiligheid. Het traject bestaat uit vier fases:

Fase 0: Voortraject 

In het voortraject wordt de jongere aangemeld bij Jeugdformaat, wordt de dagbesteding en eventuele behandeling geregeld, volgt er een beslismoment over de plaatsing van de jongere en worden er afspraken gemaakt over wenmomenten op de open groep. Observeren en monitoren van de ontwikkeling van de jongere bepalen welke hulp en plek het meest passend zijn en welke voorwaarden er nodig zijn voor de plaatsing.

Fase 1: Kennismaking – startfase verblijf Jeugdformaat

Tijdens de kennismakingsfase maakt de trajectcoach afspraken over het verblijf met de jongere, stellen ze samen doelen, wordt er kennisgemaakt met het netwerk en wordt het cliëntplan opgezet.

Fase 2: Werken aan verandering

Tijdens de uitvoeringsfase ligt de focus op evaluaties, het eventueel aanpassen van doelen en plannen, eventuele aanvullende hulp regelen en het activeren van het netwerk.

Fase 3: Afronding/overdracht

De afrondingsfase bestaat uit het eindverslag en een warme overdracht naar eventuele vervolghulp. 

Wil je een cliënt aanmelden voor trajectcoaching?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.