Privacy en disclaimer

Privacy

Dit is de privacyverklaring van Jeugdformaat, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27255600. Jeugdformaat respecteert de privacy van cliënten en bezoekers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Jeugdformaat.

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen echter geen rechten worden ontleend. Jeugdformaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Niets op deze website mag zonder toestemming van Jeugdformaat worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verspreid.

Persoonsgegevens

Jeugdformaat biedt effectieve en professionele jeugdhulp. Als je cliënt wordt bij Jeugdformaat, dan wordt er een dossier aangemaakt. Wij leggen daarin persoonlijke gegevens vast, met het doel om goede jeugdhulp mogelijk te maken en we leggen niet meer gegevens vast dan strikt noodzakelijk.

Professionele hulp betekent onder meer: het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van cliënten. Binnen Jeugdformaat zijn er afspraken die zorgen dat we die bescherming bieden.

Hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan, ligt vast in het privacyreglement. Daarin is onder meer geregeld:

  • wie toegang heeft tot jouw gegevens;
  • hoe lang de gegevens worden bewaard;
  • aan wie jouw gegevens worden verstrekt;
  • hoe jouw gegevens worden beveiligd.

Verder is in dit reglement geregeld dat:

  • wij niet meer gegevens over jou opnemen dan strikt noodzakelijk;
  • wij vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan;
  • alleen degenen die betrokkenen zijn bij de hulpverlening aan jou op de hoogte zijn van jouw situatie;
  • wij zonder jouw toestemming geen informatie geven aan anderen;
  • je recht hebt om jouw gegevens in te zien*;
  • je ons kunt verzoeken jouw gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen;

Bij de aanmelding en start van de hulpverlening wordt aan jou als cliënt informatie gegeven over Jeugdformaat en de hulpverlening. Er wordt ondermeer uitgelegd op welke manier de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van cliënten van Jeugdformaat is geregeld.

Als je meer wilt weten. In het 'Privacyreglement Cliënten’ is uitgebreid beschreven hoe Jeugdformaat omgaat met cliëntgegevens. Via je hulpverlener kun je deze uitgebreide versie krijgen. Verder kan je hulpverlener hierover ook eventuele vragen beantwoorden.

* Inzagerecht: Je hebt recht om jouw gegevens in te zien. Daarbij geldt dat jeugdigen vanaf 16 jaar zelf beschikken over hun privacy. Voor gegevens van jongeren onder de 16 jaar geldt dat ouders/ wettelijk vertegenwoordigers recht op inzage hebben.

Cookies

Deze website maakt gebruikt van cookies. 

Wil je meer weten over de soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens, ga dan naar deze pagina.