Privacy en disclaimer

Privacy

Dit is de privacyverklaring van Jeugdformaat, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27255600. Jeugdformaat respecteert de privacy van cliënten en bezoekers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Jeugdformaat.

Cookies

Deze website maakt gebruikt van cookies. Wil je meer weten over de soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens, ga dan naar deze pagina.

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen echter geen rechten worden ontleend. Jeugdformaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Niets op deze website mag zonder toestemming van Jeugdformaat worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verspreid.

Hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens

Voor een goede uitvoering van ons werk is het belangrijk dat wij de juiste informatie van en over cliënten (en/of ouders) hebben. Je moet er op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met deze informatie. Nu en in de toekomst.

Hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan, ligt vast in het privacyreglement. Daarin is onder meer geregeld:

 • wie toegang heeft tot de gegevens;
 • hoe lang de gegevens worden bewaard;
 • aan wie de gegevens worden verstrekt;
 • hoe de gegevens worden beveiligd.

Verder is in dit reglement geregeld dat:

 • wij niet meer gegevens opnemen dan strikt noodzakelijk;
 • wij vertrouwelijk met gegevens omgaan;
 • alleen degenen die betrokkenen zijn bij de hulpverlening op de hoogte zijn van de situatie;
 • wij zonder toestemming van geen informatie geven aan anderen.
Privacyreglement Cliënten (PDF, 575 Kb)

Nieuwe regels

Op 25 mei 2018 is de wet veranderd. Met de nieuwe wet is de privacy nog beter bewaakt. Wij voldoen gelukkig aan alle eisen die de nieuwe wet aan ons stelt. Deze nieuwe regels zorgen ervoor dat een cliënt verschillende rechten heeft:

 • Recht om persoonlijke gegevens in te zien;
 • recht om persoonlijke gegevens te wijzigen;
 • recht om persoonlijke gegevens te verwijderen;
 • recht om persoonlijke gegevens over te dragen;
 • recht om te weten wat er met persoonlijke gegevens gebeurd.

Voor goede hulpverlening is het noodzakelijk dat onze hulpverlener een cliëntdossier aanlegt. Het dossier bestaat uit algemene persoonsgegevens (zoals naam, adres en dergelijke) en uit gegevens die belangrijk zijn om de juiste hulp te verlenen. Het dossier kan ook gegevens bevatten die de hulpverlener, met instemming van de cliënt, bij anderen heeft opgevraagd. De Jeugdwet verplicht ons om deze informatie vast te leggen. Wij hebben er voor gekozen om deze informatie te bewaren in een elektronisch dossier.

De gegevens uit het persoonlijke dossier kunnen voor verschillende doelen gebruikt worden. Het is wel belangrijk om te weten dat wij dit alleen doen als dat voor de hulpverlening noodzakelijk is. Informatie wordt gebruikt voor het informeren van andere hulpverleners binnen of buiten Jeugdformaat. Hierbij kun je denken aan:

 • organisaties die ons helpen om (delen van) de hulp uit te voeren;
 • afstemming met andere hulpverleners binnen of buiten Jeugdformaat die betrokken zijn of een bijdrage leveren aan hulp of begeleiding;
 • het uitvoeren van administratieve werkzaamheden
  en/of de financiële administratie overdracht naar andere organisaties als dat wettelijk is voorgeschreven.

Meer informatie over hoe wij omgaan met persoonlijke informatie? Lees ons privacyreglement.

Wij respecteren de privacy van onze cliënten. Dit betekent dat wij zorgvuldig omgaan met hun persoonsgegevens. Mensen hebben zonder toestemming, geen toegang tot deze informatie. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen gegevens van cliënten alleen aan anderen verstrekken nadat jij daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Een uitzondering hierop is als wij wettelijk verplicht zijn de informatie te delen.

De gegevens in het dossier moeten in ieder geval tot 15 jaar na de hulp bewaard blijven.

Vraag

Wij hebben een medewerker die controleert dat er zorgvuldig met persoonlijke informatie wordt omgegaan. Heb je vragen? Neem dan gerust eens contact op met Rob Kok. Je kunt hem bellen (070 – 3512751) of een email sturen (r.kok@jeugdformaat.nl)

Klacht

Bij klachten kun je contact opnemen met de Raad van Bestuur van Jeugdformaat. Stuur jouw klacht naar:
Jeugdformaat
T.a.v. de Raad van Bestuur
Postbus 1178
2280 CD Rijswijk

Hulp bij klacht

Heb je hulp of ondersteuning nodig bij het indienen van jouw klacht? Neem dan contact op met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Dit is een onafhankelijke organisatie. De medewerkers van het AKJ werken niet voor Jeugdformaat. Meer informatie over hulp bij jouw klacht lees je hier.

Meer informatie

Wil je meer weten over de nieuwe wet en jouw rechten? Dan kun je ook contact opnemen met: Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374 2509 AJ Den Haag

Meer informatie kun je vinden op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

In het privacyreglement cliënten is uitgebreid beschreven hoe Jeugdformaat omgaat met cliëntgegevens. Het reglement is kun je via de downloadknop verkrijgen. Ook kun je via jouw hulpverlener deze uitgebreide versie krijgen. Verder kan jouw hulpverlener hierover ook eventuele vragen beantwoorden.