Opvang van minderjarige vluchtelingen

Met de wereldwijde instabiliteit is er een grote stroom van vluchtelingen op gang gekomen. Onder deze vluchtelingen bevinden zich veel jongeren die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Samen met Stichting Nidos, dat opereert als de meerderjarige wettelijk vertegenwoordiger van deze jongeren, vangt Jeugdformaat in de regio Haaglanden circa 125 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s) op.

Participeren en integreren minderjarige vluchteling

De jongeren zijn met name jongens en meisjes in de leeftijd van 15 tot 18 jaar uit Syrië en Eritrea. Ze beschikken over een (voorwaardelijke) vergunning tot verblijf. Het doel van de opvang is het bieden van een thuis en het maximaliseren van het ontwikkelingsperspectief van de jongere. De begeleiding van Jeugdformaat richt zich met name op het vergroten van de zelfredzaamheid om te kunnen participeren en integreren in de complexe Nederlandse samenleving. 

Jeugdformaat stelt hiervoor een deskundig team van professionals beschikbaar dat, vanuit betrokkenheid en met specifieke deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stelt. We werken met respect voor de culturele achtergrond van de jongere. 

Aansluiten bij onderwijs

Wij sluiten aan bij het onderwijs en zorgen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Al deze jongeren zijn leerplichtig en worden daarom aangemeld bij scholen met een internationale schakelklas in de omgeving van hun woonadres. Samen met Nidos voeren we de regie over de ontwikkeling naar zelfstandigheid en grijpen in wanneer die ontwikkeling dreigt te stagneren. 

Kleinschalige opvang, groot effect

Met Nidos, gemeenten, scholen, politie en woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over de wijze en de voorwaarden voor de opvang. Er is zorgvuldig gekeken naar het (zorg-)profiel van de jongeren. Wij kiezen uitsluitend voor kleinschalige opvang omdat de effecten van de begeleiding dan het grootste zijn.

Meer weten over de opvang van minderjarige vluchtelingen? Bel naar 088 – 352 00 00.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.