Privacy en disclaimer Jeugdformaat Academie

Privacy
Dit is de privacyverklaring van de Jeugdformaat Academie. De Jeugdformaat Academie maakt deel uit van Jeugdformaat, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27255600. De Jeugdformaat Academie respecteert de privacy van haar cursisten en bezoekers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de Jeugdformaat Academie.

Cookies
Deze website maakt gebruikt van cookies. Wil je meer weten over de soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens, scroll naar beneden (nr 16 Wat zijn cookies) voor meer informatie.

Disclaimer
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen echter geen rechten worden ontleend. Jeugdformaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Niets op deze website mag zonder toestemming van Jeugdformaat worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verspreid.

Hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens
Wij hechten veel belang aan privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hiervoor nemen we zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. In dit privacy statement staat informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan.

Dit privacy statement betreft verwerkingen die worden verricht door de Jeugdformaat Academie.

Gegevens organisatie Naam: Jeugdformaat Academie Bezoekadres: Fleminglaan 12, 2289 CP  Rijswijk Postadres: Postbus 1178, 2280 CD  Rijswijk KvK-nummer: 7255600 Telefoon: 070 351 27 51 Algemeen e-mailadres: info@jeugdformaatacademie.nl

 Als u vragen heeft, of als u gebruik wilt maken van een van uw individuele rechten, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.

Gegevens functionaris gegevensbescherming Naam: R. Kok Postadres: Postbus 1178, 2280 CD  Rijswijk E-mailadres: r.kok@jeugdformaat.nl Telefoon: 070 351 27 51

De Jeugdformaat Academie Verwerkt uw gegevens voor het uitvoeren van haar dienstverlening, administratieve doeleinden, communicatie, en wettelijke verplichtingen zodat:

 • de voortgang van trainingen kan worden bewaakt;
 • de dienstverlening kan worden gefactureerd en betalingen kunnen worden verwerkt en gecontroleerd;
 • cursisten een persoonlijke omgeving aangeboden kan worden waarin zij hun inschrijvingen, voortgang, resultaten, en eventueel lesmateriaal kunnen inzien en beheren;
 • inschrijvingen, aanwezigheid, resultaten, en certificering beheerd kunnen worden;
 • gecommuniceerd kan worden met cursisten over de opleiding, veranderingen, planning, en aanvullende informatie;
 • voldoen kan worden aan wettelijke verplichtingen, zoals belastingwetgeving en accreditatie-eisen;
 • aan cursisten ondersteuning geboden kan worden, vragen beantwoord kunnen worden, en problemen opgelost kunnen worden;
 • cursisten geïnformeerd kunnen worden over nieuwe cursussen, aanbiedingen, en evenementen.

De Jeugdformaat Academie legt de volgende gegevens van u vast:

 • naam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • adres.

De persoonsgegevens krijgen we van uzelf.

De Jeugdformaat Academie verwerkt uw persoonsgegevens op grond van:

 • een contractuele verplichting;
 • en/of omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst af te kunnen sluiten.

Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij geen overeenkomst tot het volgen van een training met u afsluiten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat deze nodig zijn voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst. Het komt erop neer dat we u niet kunnen helpen als cursist, als we geen gegevens van u hebben of mogen bewaren. Daarnaast verwerken we uw gegevens voor promotiedoeleinden en om u ondersteuning te kunnen bieden.

De Jeugdformaat Academie verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, die bijvoorbeeld iets zeggen over iemands godsdienst of gezondheid, waarvan de verwerking veel impact kan hebben op iemands leven. 

Binnen de Jeugdformaat Academie hebben de volgende personen inzage in uw persoonsgegevens:

 • de administratief medewerker(s) van de Jeugdformaat Academie;
 • de manager van de Jeugdformaat Academie;
 • de medewerker(s) die in verband met technische ondersteuning taken heeft op het gebied van systeem- en applicatiebeheer.

  Andere personen hebben alleen toegang als een wettelijk voorschrift Jeugdformaat verplicht tot het verlenen van toegang

De Jeugdformaat Academie mag persoonlijke gegevens van haar cursisten niet zomaar aan anderen doorgeven of gegevens over haar cursisten opvragen. Het uitgangspunt is dat voor het uitwisselen van persoonsgegevens toestemming van de betrokken cursist nodig is.

We besteden veel tijd en aandacht aan de beveiliging van onze systemen en de persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen. We hebben een Functionaris voor de gegevensbescherming en een speciaal team dat toezicht houdt op de beveiliging en het gebruik van persoonsgegevens. De beveiliging van persoonsgegevens vindt plaats via meerdere technische en organisatorische maatregelen zoals Firewalls, Virusscanners, wachtwoordbeleid, logging van toegang, gedragsregels en bewustwordingscampagnes voor medewerkers. De veiligheid van ons dataverkeer houden we voortdurend in de gaten. Gaat er toch een keer iets mis, dan ondernemen we meteen actie. Datalekken lossen we op en registreren we. Dat zijn we volgens de wet ook verplicht. We melden ze ook aan de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) en aan u, als dat nodig is. Verder hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht. Alleen geautoriseerde medewerkers mogen uw gegevens inzien en verwerken.

U heeft het Recht van inzage. U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien of afschrift te vragen van deze gegevens.

U heeft Recht op aanpassing, verwijdering en beperking. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn. U heeft bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Ook heeft u het recht op beperking van uw persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat u kunt aangeven dat uw gegevens tijdelijk niet gebruikt mogen worden.

U heeft het Recht om uw toestemming in te trekken. Als het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van de Jeugdformaat Academie.

 U heeft Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit betekent dat u in bepaalde gevallen het recht heeft om ons te vragen de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, over te dragen aan uzelf en een andere dienstverlener.

 U heeft Recht van bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, als we uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Wij toetsen uw bezwaar zorgvuldig en stoppen indien nodig met de verwerking van uw persoonsgegevens.

 U heeft Recht op informatie. We informeren u vooraf over de doelen en de manieren waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, over de regels die daarvoor gelden en over de rechten die u daarbij heeft.

Als u gebruik wilt maken van één of meer van deze rechten, dan kunt u dit aangeven bij de cursisten administratie via info@jeugdformaatacademie.nl.

Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat de Jeugdformaat Academie niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.

We bewaren uw gegevens minimaal 10 jaar voor de volgende doeleinden:

 • Het bewaren van gegevens zoals inschrijvingsinformatie en betalingsgegevens is noodzakelijk voor administratieve doeleinden, het oplossen van geschillen en het afdwingen van overeenkomsten.
 • Gegevens over de voortgang en prestaties van cursisten kunnen worden bewaard om onderwijskundige redenen, zoals het evalueren en verbeteren van cursussen en lesmethoden.
 • Met toestemming van de cursist kunnen contactgegevens worden bewaard voor marketingdoeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven of informatie over nieuwe cursussen en evenementen.
 • De Jeugdformaat Academie is verplicht om bepaalde gegevens gedurende een vastgestelde periode te bewaren voor accreditatie-eisen.
 • De Jeugdformaat Academie moet mogelijk bewijs van behaalde kwalificaties en certificaten bewaren zodat cursisten in de toekomst duplicaten kunnen aanvragen of hun kwalificaties kunnen verifiëren.
 • Het bewaren van evaluatieformulieren en feedback kan helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding en dienstverlening.

Uw gegevens worden verwerkt binnen de Europese Unie (EU).

Heeft u algemene vragen over uw persoonsgegevens? Neemt u dan contact met onze functionaris voor de gegevensbescherming via r.kok@jeugdformaat.nl.

Heeft u een klacht over de wijze waarop de Jeugdformaat Academie met uw persoonsgegevens omgaat? Geef dit dan zo snel mogelijk aan via info@jeugdformaatacademie.nl. Als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld kunt u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy statement kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken. Deze versie is van 2 oktober 2023. De meest recente versie vindt u altijd op deze pagina.

Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van de Jeugdformaat Academie bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie met Google Tag Manager, Facebook pixels, ActiveCampaign -, LinkedIn -, Twitter - en Hotjar- en Google Analytics tracking. Deze houden bij welke pagina’s je bezoekt. Tevens doet de Jeugdformaat Academie aan retargeting door het verwerken van analytics data zodat wij kunnen zien hoeveel bezoekers de site heeft en daarnaast op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Ook maakt de Jeugdformaat Academie gebruik van cookies ter verbetering van de website, dit worden ook wel functionele cookies genoemd.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.