Werken als ambulant hulpverlener

Als ambulant hulpverlener bij Jeugdformaat werk je lokaal in een team met diverse specialismen binnen het ambulante werk. Samen zetten we ons in voor hulp aan cliënten in de leeftijd van 0 tot 23 jaar, waarbij vaak sprake is van meerdere en soms complexe problemen. Jij en jouw collega hulpverleners hebben een of meerdere specialisaties op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, scheiding, samenwerking met onderwijs, ondersteuning rondom behandelprogramma’s van onze gedragswetenschappers en hulp aan uit huis geplaatste jeugdigen.

Met onze hulp wordt de cliënt geactiveerd én het eigen netwerk van de cliënt betrokken met als doel de cliënt zo snel mogelijk weer in zijn of haar eigen kracht zetten. Wij staan naast hen in dit proces. Verschillende cliënten en uiteenlopende problemen vragen om verschillende trajecten. Een hulptraject sluit bij ons daarom altijd aan op de wensen en behoeften van een cliënt.

Benieuwd naar de verschillende specialismen en exacte invulling waarbinnen je deze functie bij ons kan uitoefenen? Lees hieronder verder (Druk op de rode ‘+’). En bekijk de video’s waarin onze collega’s meer vertellen over de specialismen.

Als hulpverlener (jeugdzorgwerker A) kom je eigenlijk alleen in beeld wanneer er onveiligheid heerst in de opvoedomgeving van het kind. Vaak spelen er bij de gezinnen meerdere problemen tegelijkertijd, denk aan complexe echtscheidingen, psychiatrische problematiek, verslaving of huiselijk geweld. 

Wat ga je exact doen?

Voorkomen uithuisplaatsing (VUHP) is praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen. Het VUHP team is een zelfsturend team dat zeer intensief betrokken is bij het gezin en 24/7 bereikbaar is. Doordat je als hulpverlener veel tijd in het gezin aanwezig bent, bouw je een vertrouwensband op met de ouder(s) en de kinderen. Je kunt ingezet worden bij gezinnen met kinderen van allerlei verschillende leeftijden: van het ongeboren kind tot 18 jaar. 

Door intensief aanwezig te zijn en mee te doen in het gezin breng je de veiligheid en het leervermogen van ouders en kinderen in kaart en gaat hier direct mee aan de slag. Ouders hebben, naast problemen met de opvoeding, vaak ook andere zorgen of problematiek. Jij helpt hen hiermee aan de slag te gaan en vergroot de competenties van de opvoeders en kinderen volgens de ‘Signs of Safety’ methode. 

Je bent echt een passant in iemands leven en bent van grote toegevoegde waarde voor de gezinnen. 

Interesse? 

Bekijk de vacature met meer informatie, voorwaarden en een contactpersoon, mocht je nog vragen hebben. 


Binnen deze teams ben je werkzaam binnen de setting en context van de gemeente. Je bent in dienst van Jeugdformaat maar wordt als het ware uitgeleend aan de gemeente en komt te werken in een multidisciplinaire team waar ook andere zorgorganisaties medewerkers aan uitlenen. Op deze manier is er bijvoorbeeld ook kennis van LVB en GGZ problematiek aanwezig in het team waarbij jullie de casuïstiek op meerdere gebieden kunnen oppakken. Je wordt aangestuurd door een leidinggevende van de gemeente en wordt inhoudelijk ondersteunt door een gedragswetenschapper. Uiteraard heb je ook een manager van Jeugdformaat als aanspreekpunt.

Wat ga je exact doen?

Binnen het team waar je werkzaam bent bekijken jullie samen waar de cliënt en/of het gezin bij gebaat is. Vaak is er sprake van meerdere en complexe problemen waarbij jullie als team intensief samenwerken om de hulpverlening zo goed mogelijk af te stemmen. Jij bent richtinggevend in het hulpverlenings- en/of behandelproces en pleegt zelf interventies in het gezin en/of voert de regie ten aanzien van de inzet van de juiste specialisten voor de hulpverlening aan het gehele gezin. Je bent als het ware regiehouder, coördinator en hulpverlener in 1.

Complexe situaties

Je komt regelmatig in complexe crisis- of gezinssituaties waarbij sprake is van (dreigende) uithuisplaatsing of meerzijdige partijdigheid. De bevoegdheden hebben grote impact op het gezin/ systeem en gevolgen voor de lange termijn, zoals uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling. We kennen twee type ambulant hulpverleners binnen de werkvorm, jeugdzorgwerker A (schaal 10) en jeugdzorgwerker B (schaal 9). De jeugdzorgwerker A pakt met name de complexe casuïstiek op, de jeugdzorgwerker B de minder complexe casussen. 

Verschillende percelen

Binnen de gemeente Den Haag worden de medewerkers van Jeugdformaat ingezet op drie verschillende percelen. Veiligheid en bescherming (jeugdzorgwerker A), multiproblem (jeugdzorgwerker A) en complexe jeugd en opvoedhulp (jeugdzorgwerker B). 

Interesse? 

Bekijk de vacature met meer informatie, voorwaarden en een contactpersoon, mocht je nog vragen hebben. 

Sommige jongeren ondervinden problemen bij de dagelijkse structuur, sociale contacten en/of omgaan met autoriteit. Soms zijn er ook problemen thuis. De hulpvragen zijn dan ook zeer divers. Vanuit deze ambulante rol help je veel jongeren die verblijven in een van onze logeerhuizen. Je werkt daarom veel samen met andere collega’s van Jeugdformaat zoals pedagogische medewerker(s), gedragswetenschappers en praktijkbegeleiders. 

Wat ga je exact doen?

Als jongerencoach (jeugdzorgwerker B) help jij door samen met de jongere (vanaf 12 jaar) een toekomstplan op te stellen. Daarin staan alle stappen die nodig zijn om in de toekomst beter om te gaan met de dagelijkse problemen. Denk daarbij aan onderwerpen zoals het omgaan met geld, structuur aanbrengen, het neerzetten van een solide netwerk waar de jongere op terug kan vallen en noem maar op. 

De jongere bepaalt zelf het succes van de begeleiding: hij of zij moet er voor openstaan en het vooral zelf doen. Uiteraard stimuleer en motiveer je de jongeren hierbij en zoekt aansluiting met het netwerk van de jongeren. 

Interesse? 

Bekijk de vacature met meer informatie, voorwaarden en een contactpersoon, mocht je nog vragen hebben. 

Als ambulant hulpverlener (jeugdzorgwerker B) voer jij bemiddelingsgesprekken met gescheiden ouders zodat zij het ouderschap weer op kunnen pakken en samen afspraken kunnen maken over de opvoeding, de verzorging en het opstellen van een zorgregeling. Je bemiddelt tussen conflicterende ouders en de-escaleert de situatie mocht dat nodig zijn. Doormiddel van het creëren van een veilige gespreksomgeving verbeter jij de communicatie tussen beide ouders en voorkom of beëindig je ontwikkelstagnatie en-of loyaliteitsconflicten bij het kind of de kinderen. We werken toe naar een situatie waarin een kind zich vrij en onbelemmerd kan ontwikkelen met en bij beide ouders.

Wat ga je exact doen?

Naast het voeren van bemiddelingsgesprekken met ouders, voer je onder andere gesprekken met kinderen die te maken hebben met bijvoorbeeld loyaliteitsproblematiek, huiselijk geweld en weerstand tegen contact(opbouw) met (één van) de ouders. Je monitort continu samen met ouders en het kind de huidige situatie en maakt de veiligheid bespreekbaar (bijvoorbeeld doormiddel van kindgesprekken, gezinsgesprekken en netwerkoverleg). 

Begeleiding en observatie

Daarnaast begeleidt en observeer je ouders, kind(eren) en het netwerk bij contactherstel, omgang en overdracht. Je informeert de ouders over juridische basisaspecten van (echt)scheidingen, gezag en recht op omgang. Daarbij stel je rapportages op voor o.a. cliënten en verwijzers, en voor de Raad voor de kinderbescherming en de (kinder)rechter. 

Trainingen, bijeenkomsten en workshops

Tenslotte komt het voor dat je trainingen aan (groepen) kinderen en ouders verzorgt en voorlichtingsbijeenkomsten of workshops voor ouders en professionals op het gebied van complexe (echt)scheidingsproblematiek organiseert.  

Interesse? 

Bekijk de vacature met meer informatie, voorwaarden en een contactpersoon, mocht je nog vragen hebben. 


Binnen het specialisme daghulp helpen we kinderen (en hun ouders) onder de twaalf jaar. Het gaat om gezinnen die het even niet op eigen kracht kunnen en worstelen met bijvoorbeeld opvoedproblemen, gedragsproblematiek bij het kind of sociaal- emotionele problemen. 

Wat ga je exact doen?

Jij, als ambulant hulpverlener (jeugdzorgwerker B), werkt nauw samen met scholen, kinderopvang en uiteraard het netwerk van het gezin. Samen stoom je het kind klaar voor de volgend stap in diens leven. Daarnaast kan je worden ingezet voor het bieden van begeleide bezoeken en bekijk je hoe een ouder ook weer zonder deze begeleiding of doormiddel van begeleiding vanuit hun eigen netwerk zijn/haar kind kan gaan zien.

Interesse? 

Bekijk de vacature met meer informatie, voorwaarden en een contactpersoon, mocht je nog vragen hebben. 


Bekijk de volledige vacature
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.