Jeugdformaat opent uniek gezinshuis voor jeugdigen met autismespectrumstoornis

In december opende Jeugdformaat een gezinshuis speciaal voor jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS). In dit gezinshuis biedt een gezinshuisouder (gespecialiseerd in meervoudige en/of complexe problematiek) samen met een vast multidisciplinair team een veilige en stabiele woonomgeving.

De juiste woonvoorziening

Priscilla Stikkolorum is de regionale projectleider van actielijn ‘Kinderen en jongeren groeien zo thuis mogelijk op’, vanuit het Transformatiefonds Haaglanden. Ze vertelt: ‘Vanuit het Expertisecentrum Complexe Zorg wordt al geruime tijd gesignaleerd dat het in de regio Haaglanden ontbreekt aan kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor een kleine groep kinderen en jongeren met een zeer specialistische zorg- en begeleidingsvraag, onder meer door ernstige hechtingsproblematiek en vormen van ASS. Dit ontbreken werd ook bevestigd bij het toezichttraject dit jaar door de Inspectie Gezondheid en Jeugd. Daarom zijn dit jaar twee kleinschalige voorzieningen gecreëerd: een woonlocatie en een gezinshuis, specifiek gericht op jongeren en kinderen met ernstige ASS-problematiek. Het Transformatiefonds vergoedt de frictiekosten. Het ASS gezinshuis is één van deze twee kleinschalige voorzieningen.’

Zo thuis mogelijk

Iraida Ishaak, directeur zorg bij Jeugdformaat vertelt: ‘We constateerden dat er geen aanbod is voor jongeren tussen de 8 en 14 jaar met ASS in regio Haaglanden. Toen zijn wij na gaan denken hoe we deze jongeren op kunnen vangen en hulp kunnen bieden. Dan heb je twee opties; opvang in een kleinschalige groep of in een gezinsvorm. Jeugdformaat streeft altijd naar hulp in het gezin van de jongere of, als dat niet kan, zo thuis mogelijk. De gezinshuisvorm sluit daarom goed aan bij deze ambitie. Ik ben heel trots dat we dit bereikt hebben en dat we de middelen krijgen om dit te realiseren.’

Richard Toussain, manager gezinshuizen bij Jeugdformaat vertelt: ‘Vaak staan deze kinderen voor langere tijd op een wachtlijst omdat de huidige plekken die er zijn te weinig ingericht zijn op ASS. Deze kinderen hebben extra aandacht en andere zorg nodig. Je moet je verdiepen in de jongere en in de belevingswereld. We hebben een team dat getraind is voor kinderen met ASS. Zo kunnen ze betere en specifiekere zorg krijgen dan in een reguliere instelling.’

Toekomstvisie

Op dit moment is Jeugdformaat begonnen met één ASS-gezinshuis. Directeur zorg Iraida: ‘Uiteindelijk hebben we de ambitie om de hulp uit te breiden zodat we hulp in de thuissituatie kunnen bieden zodat we inzetten op het voorkomen van een uithuisplaatsing.’ Priscilla Stikkolorum deelt haar verwachting: ‘Ik hoop dat op deze manier meer kinderen en jongeren zo thuis mogelijk kunnen opgroeien. Dat kinderen en jongeren in de meest kwetsbare omstandigheden, eerder, sneller en beter passende hulp  krijgen- samen met hun ouders - zodat tijdig geïnvesteerd wordt in een omgeving die liefdevol, stabiel en veilig is en perspectief biedt op een gezonde ontwikkeling, zo thuis mogelijk.’ De officiële opening van het gezinshuis is naar verwachting in februari 2022.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.