Organisaties steunen omroep ombudsmannen over begeleiding AMV na 18 jaar

Vandaag zijn de resultaten gepubliceerd van het onderzoek dat de Kinderombudsman en de Nationale Ombudsman hebben uitgevoerd naar knelpunten bij de overgang naar meerderjarigheid van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) met een verblijfsstatus. Als organisaties die zich – vaak al jarenlang – inzetten voor amv’s ondersteunen wij de oproep van de ombudsmannen om de begeleiding te verlengen tot 21 jaar en één ministerie aan te wijzen als portefeuillehouder namens de Rijksoverheid voor de zorg aan deze groep.

Onze organisaties zetten zich dagelijks in voor de zorg, begeleiding en/of opvang van amv’s en ook voor jongeren die reeds 18 geworden zijn. Wij herkennen de knelpunten bij de overgang naar meerderjarigheid van amv’s die in het rapport worden geschetst. Ook wij zien in onze uitvoeringspraktijk onder andere dat:

✓ jongeren er grotendeels alleen voor staan na hun 18e en er grote verschillen
zijn in wat er op gemeentelijke niveau aan ondersteuning beschikbaar is
✓ de stress die jongeren ervaren toeneemt na 18 jaar en grote impact heeft op
zaken als gezondheid, onderwijs en werk
✓ jongeren na hun 18e een groot risico lopen op schulden en armoede doordat
zij structureel inkomsten tekort komen
✓ jongeren de reguliere voorzieningen die beschikbaar zijn niet altijd weten te
vinden en deze vaak niet aansluiten bij hun situatie
✓ jongeren geen tijd gegund wordt om wegwijs te worden in het Nederlandse
systeem en dat zij als gevolg daarvan soms fouten maken die zwaar bestraft
worden; begrip ontbreekt
✓ de impact van de periode na 18 jaar op onderwijs, werk en welzijn/gezondheid
vaak nog jarenlang voelbaar is voor jongeren.

Onmogelijke opgave

Jongeren komen vanaf het moment dat zij 18 jaar worden voor een vrijwel onmogelijke opgave te staan. Van hen wordt verwacht dat zij met minimale kennis van Nederland, een zeer beperkt netwerk en nauwelijks financiële armslag in staat zijn om zelfstandig een stabiel bestaan op te bouwen en volwaardig deel te nemen in onze samenleving. Ruimte voor leren en ontwikkeling ontbreekt, alsmede een integrale pedagogische aanpak. De wirwar aan regels en afspraken op zowel gemeentelijk als landelijk niveau stelt ook reguliere dienstverleners voor een grote opgave. Door het gebrek aan middelen en onvoldoende specifieke kennis wordt meer van hen gevraagd, dan redelijkerwijs kan worden verwacht. 

Laat jongeren meedoen

Als je wil dat alle jongeren meedoen, laat ze dan ook mee MOGEN doen “Nederland maakt onderscheid in de rechten van jongeren” dit wil niemand toch? Dus laten we het oplossen! 

Borg zo snel mogelijk de begeleiding van amv’s met vergunning na 18 jaar

Eind vorig jaar heeft het toenmalige kabinet incidenteel 10 miljoen euro vrijgemaakt voor gemeenten ten behoeve van de verlengde opvang en begeleiding van amv’s tot 21 jaar. Wij doen een dringend beroep op de ministeries om (1) onmiddellijk zodanige voorzieningen te treffen dat de begeleiding van álle jongeren na 18 jaar voortgezet kan worden tot 21 jaar en (2) de regie voor de overgang naar meerderjarigheid bij één ministerie te beleggen.


Wij zijn graag bereid hierover in gesprek te gaan en hieraan medewerking aan te verlenen.


Namens,
Defence for Children, Elker, Jeugdformaat, LOWAN-vo, New Dutch Connections,
Parlan, Re-Care, Sterk Huis, Stichting Phusius, Stichting SAMAH, Vluchtelingenwerk
Nederland, Yadeborg, YOIN – Entrea Lindenhout

Het hele rapport lees je hier:

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.