Effectiviteit

Onze hulp helpt effectief

Jeugdformaat biedt jeugdhulp die jeugd aantoonbaar helpt. We meten onze inspanningen altijd. Waarom? Omdat wij ons werken en denken continue willen verbeteren. Om kinderen, jongeren en gezinnen de best mogelijke hulp te bieden en zo iedere keer weer hun toekomstkansen een stapje te vergroten.

Enkele resultaten van onze hulp

Doelrealisatie:
Jongeren geven aan dat aan het eind van de hulp 90h% van de doelen voor de hulp helemaal of grotendeels zijn bereikt. 

Tevredenheid:
Jongeren beoordelen onze hulp gemiddeld met een 8,3. Ouders beoordelen onze hulp met een 8,3.

92% van de jongeren en 93% van de ouders geven aan voldoende aan de hulp gehad te hebben om zelf of met lichtere hulp verder te gaan.

Wilt u meer feiten en cijfers over Jeugdformaat, kijk dan hier.

Jeugdformaat werkt al sinds 2007 met een structurele effectmonitor. Deze monitor registreert bij veel hulpvormen standaardgegevens, die inzicht geven in de resultaten van de hulp. Het doel? Onze jeugdhulpverlening verbeteren en verantwoording afleggen over wat we doen.

Onze afdeling Onderzoek meet onder meer de volgende ‘outcome indicatoren’:

 • Uitval (reden beëindiging)
 • Doelrealisatie 
 • Tevredenheid
 • Probleemafname (functioneren jeugdige)
 • Probleemafname (functioneren gezin)
 • Probleemafname (netwerk & veiligheid)
 • Perspectiefrealisatie 
 • Participatie (tussentijdse peilingen)

Meten is niet alleen weten, maar ook willen verbeteren. Wij meten ons hulp periodiek. De resultaten van het onderzoek delen we met onze cliënten en worden teruggekoppeld aan en besproken met de hulpverleners. Dit doen we tijdens de ‘Effectiviteitscirkels’, bijeenkomsten waarin we werken we aan verbetering van de effectiviteit van onze hulpprogramma’s. Hierin behandelen we de resultaten uit de effectmeting per zorgprogramma en bespreken we ervaringen van hulpverleners.

Wij realiseren ons bovendien dat elk hulpaanbod anders is. Een standaard evaluatiemethodiek werkt dan niet altijd. Om beter rekening te houden met de kracht van individuele methodieken en aanpakken hebben wij in 2015 steeds vaker gewerkt met maatwerkevaluaties. Evaluaties die volledig zijn toegespitst op 1 product of dienst. 

Om deze ambitie kracht bij te zetten, werken bij het meten van effecten nauw samen met de Haagse Hogeschool. Samen onderzoeken wij de effecten van nieuwe hulpvormen. Een voorbeeld hiervan is het specialisme Voorkomen Uithuisplaatsing. Bij VUHP wordt bij gezinnen intensieve thuisbegeleiding ingezet, om te voorkomen dat kinderen uit huis geplaatst moeten worden. De evaluatie van dit programma richt zich op diverse aspecten van de hulp en de uitkomsten ervan. Naast een kwalitatief deel wordt er bijvoorbeeld ook een kosten-effectiviteitsanalyse uitgevoerd; de zogenaamde effectencalculator.

De maatschappij wil meer inzicht in de (maatschappelijke) kosten en baten van jeugd- en opvoedhulp. Wat kosten de diverse elementen van de hulp aan investering en wat levert het op? Deze kosten worden afgezet tegen scenario’s waarbij elementen van onze hulp niet zouden zijn ingezet. Welke maatschappelijke kosten worden hiermee voorkomen? Om dit te meten gebruiken wij de effectencalculator.

De effectencalculator is een bestaand instrument dat door een aantal gemeenten wordt gebruikt om maatschappelijk rendement te meten. Deze methodiek wordt ingezet om tot een inschatting van de kosten en baten van bepaalde werkwijzen te komen. Binnen de effectencalculator staat een aantal vragen centraal:

 1. Wat gebeurt er in het leven van een cliënt?
 2. Welke ondersteuning is hiervoor nodig?
 3. Wat is het prijskaartje daarvan?

De meerwaarde van de interventie wordt duidelijk door dezelfde drie vragen ook te stellen voor de situatie zonder interventie. Wat zou er gebeurd zijn als de interventie niet had plaatsgevonden? Hierop geeft de effectencalculator antwoord. 

Bij de bepaling van dit maatschappelijke rendement werken wij nauw samen met lector jeugd en opvoeding dr. René Diekstra en zijn team van de Haagse Hogeschool. 

Bekijk onze volledige effectmeting 2019

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.