Effectiviteit

Onze hulp helpt effectief

Jeugdformaat biedt jeugdhulp die jeugd aantoonbaar helpt. We meten onze inspanningen altijd. Waarom? Omdat wij ons werken en denken continue willen verbeteren. Om kinderen, jongeren en gezinnen de best mogelijke hulp te bieden en zo iedere keer weer hun toekomstkansen een stapje te vergroten.

Enkele resultaten van onze hulp

Doelrealisatie:
80 tot 86% van de hulpverleningsdoelen wordt helemaal of deels bereikt.

Tevredenheid:
Jongeren beoordelen onze hulp gemiddeld met een 8,2. Ouders beoordelen onze hulp met een 8,4.

Perspectief: 
78% blijft in of keert terug naar het gezin van herkomst.

Participatie:
91% neemt deel aan school/werk.

Wilt u meer feiten en cijfers over Jeugdformaat, kijk dan hier.

Jeugdformaat werkt al sinds 2007 met een structurele effectmonitor. Deze monitor registreert bij veel hulpvormen standaardgegevens, die inzicht geven in de resultaten van de hulp. Het doel? Onze jeugdhulpverlening verbeteren en verantwoording afleggen over wat we doen.

Onze afdeling Onderzoek meet onder meer de volgende ‘outcome indicatoren’:

 • Uitval (reden beëindiging)
 • Doelrealisatie 
 • Tevredenheid
 • Probleemafname (functioneren jeugdige)
 • Probleemafname (functioneren gezin)
 • Probleemafname (netwerk & veiligheid)
 • Perspectiefrealisatie 
 • Participatie (tussentijdse peilingen)

Meten is niet alleen weten, maar ook willen verbeteren. Wij meten ons hulp periodiek. De resultaten van het onderzoek delen we met onze cliënten en worden teruggekoppeld aan en besproken met de hulpverleners. Dit doen we tijdens de ‘Effectiviteitscirkels’, bijeenkomsten waarin we werken we aan verbetering van de effectiviteit van onze hulpprogramma’s. Hierin behandelen we de resultaten uit de effectmeting per zorgprogramma en bespreken we ervaringen van hulpverleners.

Wij realiseren ons bovendien dat elk hulpaanbod anders is. Een standaard evaluatiemethodiek werkt dan niet altijd. Om beter rekening te houden met de kracht van individuele methodieken en aanpakken hebben wij in 2015 steeds vaker gewerkt met maatwerkevaluaties. Evaluaties die volledig zijn toegespitst op 1 product of dienst. 

Om deze ambitie kracht bij te zetten, werken bij het meten van effecten nauw samen met de Haagse Hogeschool. Samen onderzoeken wij de effecten van nieuwe hulpvormen. Een voorbeeld hiervan is het specialisme Voorkomen Uithuisplaatsing. Bij VUHP wordt bij gezinnen intensieve thuisbegeleiding ingezet, om te voorkomen dat kinderen uit huis geplaatst moeten worden. De evaluatie van dit programma richt zich op diverse aspecten van de hulp en de uitkomsten ervan. Naast een kwalitatief deel wordt er bijvoorbeeld ook een kosten-effectiviteitsanalyse uitgevoerd; de zogenaamde effectencalculator.

De maatschappij wil meer inzicht in de (maatschappelijke) kosten en baten van jeugd- en opvoedhulp. Wat kosten de diverse elementen van de hulp aan investering en wat levert het op? Deze kosten worden afgezet tegen scenario’s waarbij elementen van onze hulp niet zouden zijn ingezet. Welke maatschappelijke kosten worden hiermee voorkomen? Om dit te meten gebruiken wij de effectencalculator.

De effectencalculator is een bestaand instrument dat door een aantal gemeenten wordt gebruikt om maatschappelijk rendement te meten. Deze methodiek wordt ingezet om tot een inschatting van de kosten en baten van bepaalde werkwijzen te komen. Binnen de effectencalculator staat een aantal vragen centraal:

 1. Wat gebeurt er in het leven van een cliënt?
 2. Welke ondersteuning is hiervoor nodig?
 3. Wat is het prijskaartje daarvan?

De meerwaarde van de interventie wordt duidelijk door dezelfde drie vragen ook te stellen voor de situatie zonder interventie. Wat zou er gebeurd zijn als de interventie niet had plaatsgevonden? Hierop geeft de effectencalculator antwoord. 

Bij de bepaling van dit maatschappelijke rendement werken wij nauw samen met lector jeugd en opvoeding dr. René Diekstra en zijn team van de Haagse Hogeschool. 

Bekijk onze volledige effectmeting 2015.