Samenwerking en partners

We werken intensief samen met Ipse de Bruggen, specialist op het gebied van kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, Youz, specialist op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie en GGZ Delfland, specialist op het gebied van de psychiatrie (kinderen, jeugd en volwassenen). Voorbeelden van deze samenwerking zijn:

Jeugdformaat, Ipse de Bruggen en Youz werken samen in behandelcentrum Schakenbosch in Leidschendam. Dit centrum is er voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen, in combinatie met psychiatrische klachten of een lichte verstandelijke beperking (LVB). In een veilige omgeving werken jongeren op Schakenbosch aan de toekomst, aan zichzelf en aan de relatie met ouders of voogden. Met als doel: weer in de maatschappij wonen en leven.

Beter Thuis is een initiatief van Jeugdformaat, Ipse de Bruggen. Youz / Parnassia Groep. Deze organisaties bieden hiermee een gezamenlijk en afgestemd aanbod, dat bijdraagt aan herstel van het gewone leven voor kinderen, jongeren en hun gezin.

Beter thuis is een integraal specialistisch ambulant team in de regio Den Haag, Rijswijk, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer.

Meer informatie over Beter thuis

Het team bestaat uit medewerkers van Jeugdformaat, Youz en Ipse de Bruggen met als doel een integrale aanpak voor gezinnen met (zeer) jonge kinderen te ontwikkelen en evalueren. Het team werkt vanuit de Haagse CJG’s en is onder andere laagdrempelig beschikbaar voor consultatie- en adviesvragen van andere professionals van de jeugdteams en jeugdgezondheidszorg. Daarnaast bieden zij integrale en outreachende zorg aan gezinnen met kinderen onder de 6 jaar, waarbij op meerdere domeinen problemen zijn.

Daarnaast werken we intensief samen met maatschappelijke partners en ketenpartners waarmee we samen kinderen, jongeren en hun ouders verder helpen. Zoals: 

Met Jeugdbescherming west en andere gecertificeerde instellingen werken we samen in het kader van de uitvoer van kinderbeschermingsmaatregelen.

Kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen worden bij voorkeur opvangen in een gezinssituatie. Soms is dat een gezinshuis. Hiervoor werken we samen met Gezinshuis.com. Kinderen die vanuit Jeugdformaat ondergebracht worden in een gezin via Gezinshuis.com, krijgen de zorg die voldoet aan de kwaliteitseisen van Jeugdformaat.

Kinderen die hulp krijgen bij Jeugdformaat kunnen door reguliere kinderopvangorganisaties opgevangen worden. Vanuit Jeugdformaat bieden wij samen met onze partners dan de extra hulp en begeleiding die nodig is. We werken samen met DAK kindercentra (Den Haag) en Kinderopvang Okidoki (Westland) en Vlietkinderen (Leidschendam-Voorburg). Samen zorgen we ervoor dat de kinderen in hun eigen omgeving mee kunnen doen in het alledaagse leven.

ExpEx zijn Experienced Experts. Getrainde jongeren die zelf ervaring hebben in de jeugdhulp en ingezet worden als maatje van jongeren en, of ervaringsdeskundige bij onder andere trainingen van onze Kennisacademie.

Voor de toekomst van jongeren is het essentieel dat zij zoveel mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Daarom werken we samen met verschillende organisaties in de regio Haaglanden op het gebied van (vrijwilligers)werk, wonen en vrijetijdsbesteding. Bijvoorbeeld: Stichting XtraStichting MaraStudentenkarweiVestiaStaedion en vele andere organisaties. 

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.