Stage lopen bij Jeugdformaat

Vind jij ook dat alle kinderen het recht hebben om veilig op te groeien? Dat zij recht hebben op een toekomst waarin zij kunnen worden wie zij graag willen zijn. Een toekomst met ruimte en mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen. Kom dan stage lopen bij Jeugdformaat!


Wat bieden wij?

Tijdens je stage word je begeleid door een vakkundig stagebegeleider, die zorgt voor goede werkbegeleiding en ondersteuning. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. Je krijgt de vrijheid en verantwoordelijkheid je stage zo efficiënt en praktisch mogelijk uit te voeren.

Stagiaires mogen deelnemen aan diverse trainingen die worden gegeven door de Jeugdformaat academie.

Je ontvangt een stagevergoeding van €250,- bruto per maand op basis van 32 uur per week. Tijdens de dagen dat je OV-jaarkaart niet geldig is, ontvang je een reiskostenvergoeding ter hoogte van de daadwerkelijk gemaakte openbaar vervoerskosten. 

Het overleggen van een verklaring omtrent gedrag is verplicht.

Wil je meer weten over de verschillende hulpvormen en stages bij Jeugdformaat? Kijk hieronder wat bij jou past!

Binnen Jeugdformaat werken Ambulant Hulpverleners in diverse hulpvormen met verschillende doelgroepen. Je zoekt actief naar risico’s die de ontwikkeling van kinderen in de weg staan en probeert die risico’s zoveel te reduceren en te beheersen. Hierbij stel je een plan op waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid van het kind en of gezin voorop staat. Jouw hoofdtaken bestaan uit: 

 • Onderkennen en analyseren van de hulpvragen en de problematiek;
 • Aanpakken van problemen en daadwerkelijk ondersteunen van het kind/gezin;
 • Coördineren van samenwerking tussen alle betrokken hulpverleningsinstanties.

 Je gaat uit van de kracht en zelfredzaamheid van het kind en gezin en  versterkt die kracht door te steunen op netwerken om hen heen. Samen met de het gezin en hun netwerk kijk je naar welke ondersteuning en hulp er nodig is, al dan niet in samenwerking met het professionele netwerk. Het aanleren van sociale vaardigheden staat hierbij centraal.

Je bent  zelf verantwoordelijk voor het totale proces van begeleiding, waarbij je soms met uitermate complexe vragen en doelgroepen te maken zult krijgen. Een deel van de hulpverlening voer je zelf uit, daarnaast koop je ook specialistische zorg in bij allerlei organisaties. Om niet meegezogen te worden in de complexe problemen van een gezin of mee te gaan in de gebruikelijke gang van zaken in de samenwerking tussen partijen, is intervisie en begeleiding op het werk van groot belang. Je coördineert het hele hulpverleningstraject. De werkzaamheden kenmerken zich door inhoudelijke verantwoordelijkheid vanuit zelfstandig en professioneel handelen. Je analyseert, stelt hulverleningsplannen op en waar nodig stuur je die bij. Je wordt hierin ondersteund door de gedragswetenschapper.

Voor deze stageplaats is het van belang dat je het in het 3e of 4e jaar van één van de onderstaande opleidingen zit:

 • HBO opleiding Social Work
 • HBO opleiding Pedagogiek

Als stagiair Jeugdzorgwerker A  ASH ben je verantwoordelijk voor de hulp aan gezinnen met spoedeisende opvoedkundige problemen. Je verricht de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van een ervaren, geregistreerde en afgestudeerde professional.  Binnen 24 uur na aanmelding bieden we  het gezin kortdurende hulp ter voorkoming van een uithuisplaatsing. Ter plekke stabiliseer je de crisissituatie, waarbij je de veiligheid van het kind vooropstelt en waarborgt.  Samen met de ouders (en hun netwerk) zoek je naar oplossingen om de relatie met hun kind(eren) te herstellen of te verbeteren. Je leert de ouders de opvoedingsproblemen aan te pakken, zonder hierbij de opvoeding over te nemen. Daarnaast geef je kundig advies over vervolghulp, zodat het gezin uiteindelijk op eigen kracht weer verder kan. Jouw uiteindelijke doel is het gezin op korte termijn weer zelf grip te laten krijgen op de situatie, zodat de veiligheid van de gezinsleden gewaarborgd is en/of voorkomen is dat een kind uit huis geplaatst moet worden. Gedurende het spoedhulptraject ben je het aanspreekpunt voor zowel de interne als de externe samenwerkingspartners.  Elk traject is maatwerk, waardoor het accent van de werkzaamheden elke keer weer anders ligt. 

Voor deze stageplaats is het van belang dat je het in het 3e of 4e jaar van één van de onderstaande opleidingen zit:

 • HBO opleiding Social Work
 • HBO opleiding Pedagogiek/Psychologie

Als stagiair gedragswetenschapper houd je je bezig met het analyseren van de hulpvraag en toe leiden naar het benodigde hulpaanbod.

Als stagiair gedragswetenschapper kan je samen met je stagebegeleider ingezet worden op een hulptraject rondom een jeugdige en zijn gezin. Je hebt direct contact met de jeugdige en zijn (pleeg)gezin. Daarnaast geef je advies en ondersteuning aan onze ambulant hulpverleners. Met hen bespreek je de voortgang van de jeugdigen en denk je mee hoe de gestelde doelen gehaald kunnen worden.

Wanneer de hulp aan een jeugdige stagneert of dreigt te stagneren observeer je de jeugdige en breng je met de ambulant hulpverlener het gedrag in kaart. Samen geef je het hulpverleningsplan vorm en geef je advies m.b.t. de uitvoering van de hulpverlening. Indien nodig geef je ook advies voor aanvullende hulp en doet soms zelf gesprekken met de jeugdige en/of ouders. Ook coach je de betrokken medewerkers bij het inzetten van de methodiekonderdelen.

Het lukt niet om binnen onze instelling voldoende diagnostiek te doen voor het behalen van een diagnostische aantekening.

Voor deze stageplaats is het van belang dat je één van de onderstaande studies volgt:

 • WO Masteropleiding ontwikkelingspsychologie;
 • WO Masteropleiding (ortho) pedagogiek

Als stagiair schoolmaatschappelijk werker kom je te werken met leerlingen van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Vaak is er sprake van opgroei- en opvoedproblemen die op school zijn ontstaan of tot uiting komen.  Samen met je stagebegeleider pak je de problemen bij de leerlingen aan om zo complexe problematiek te voorkomen. De hulpverlening is vrijwillig en kortdurend. Indien nodig verwijs je door naar andere vormen van eerstelijns of tweedelijns (geïndiceerde) jeugdzorg. Per gemeente kan het verschillen welke functie je binnen die gemeente vervult. Waar de ene gemeente je vraagt om preventieve opvoedondersteuning aan huis te bieden, is het in de andere gemeente de bedoeling dat je vooral op de scholen werkzaam bent en daar met leerlingen en/of ouders in gesprek gaat. Ook kan het zijn dat je in een gemeente de taak hebt om verwijzingen te schrijven voor andere vormen van hulp.

 Samen met je stagebegeleider ga je naar verschillende scholen om te kijken wat je voor de school kunt betekenen. Zo spreek je leerlingen, ouders, onderwijsprofessionals en verschillende hulpverleners. 

 Als stagiair schoolmaatschappelijk werker maak je deel uit van een regioteam waarbij ieder zijn eigen kennis en vaardigheden inzet om elkaar zo goed mogelijk te helpen. In dit team kom je regelmatig bij elkaar voor het bespreken van casussen en houden jullie elkaar op de hoogte van wat er in de regio speelt. Daarnaast is er ruimte voor intervisie met medestudenten binnen de afdeling Preventie, en heb je regelmatig andere vormen van overleg.

Voor deze stageplaats is het van belang dat je het in het 3e of 4e jaar van één van de onderstaande opleidingen zit:

 • HBO opleiding Social Work
 • HBO opleiding Pedagogiek

Als stagiair pedagogisch medewerker daghulp kom je te werken met kinderen tussen de 0 – 12 jaar, waarbij twijfels of zorgen zijn over de ontwikkeling.  De kinderen hebben om verschillende redenen hulp nodig.  Vaak is er sprake van opvoed- of ontwikkelingsproblemen. Kinderen die bijvoorbeeld moeilijk met anderen om kunnen gaan, emotionele problemen hebben of niet willen luisteren.

Je gaat bij voorkeur naar de plek waar het kind is. Dat kan zijn op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, school of een sportclub.  Het gaat erom dat je het kind hulp biedt in een vertrouwde omgeving.  Als dit niet voldoende is, kunnen de kinderen tijdelijk naar een daghulplocatie komen. Je observeert hun gedrag en versterkt  de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen. Taal, spraak, beweging en spel staan daarbij centraal.

 Ook biedt je ondersteuning aan de ouders. Je geeft hen praktische adviezen over de zorg en opvoeding van hun kind.

Binnen het team van de daghulp word je intensief begeleid en werk je veel samen met je collega pedagogisch medewerkers en gedragswetenschappers. Je  overlegt regelmatig over de  gewenste aanpak van een kind. Ook werk je geregeld samen met andere disciplines zoals bijvoorbeeld een kinderarts, verpleegkundige, logopedist, fysiotherapeut en het onderwijs.

Voor deze stageplaats is het belangrijk dat je voldoet aan de onderstaande opleidingsvereisten:

 • 3e jaars MBO opleiding Maatschappelijke Zorg (persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, niveau 4);
 • of een HBO opleiding (sociaal pedagogische hulpverlening, maatschappelijk werk & dienstverlening of pedagogiek).

Als stagiair ambulant hulpverlener pleegzorg bied je pleegkinderen en (pleeg)ouders de kans om samen een ‘gewoon leven’ te leiden. De pleegkinderen variëren in leeftijd van 0-23 jaar waarbij veelal sprake is van diverse problematiek als hechtings-, verslavings- en gedragsproblemen. Je gaat uit van de kracht van de opvoeders en ouders en versterkt die kracht door te steunen op netwerken om de gezinnen heen. De ondersteuning is erop gericht om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen, de vaardigheden van de biologische ouders te vergroten en de onderlinge communicatie te verbeteren. Jouw uiteindelijke doel is  samen met de kinderen en (pleeg)ouders te werken aan terugkeer naar huis. Daar waar het biologische gezin op eigen kracht, met steun van mensen uit de omgeving, weer verder kan. Daar waar dit niet mogelijk is, gaat het om bieden van een toekomstperspectief voor de kinderen en bevorderen van een goede samenwerking. 

 Onder verantwoordelijkheid van een ervaren professional coördineer je  het hele hulpverleningstraject. Je begeleidt het formele en informele netwerk, waaronder ook het (netwerk)weekend. De werkzaamheden kenmerken zich door inhoudelijke verantwoordelijkheid vanuit zelfstandig en professioneel handelen. Je stelt hulverleningsplannen op en waar nodig stuur je die bij. Je wordt hierin ondersteund door de gedragswetenschapper, deze kan wanneer nodig ook mee gaan op huisbezoek. Naast je reguliere taken ben je gekoppeld aan begeleide bezoeken en word je ingezet voor de begeleiding van bezoeken en contactmomenten tussen jongeren en hun ouders/verzorgers (van binnen en buiten je caseload).

Voor deze stageplaats is het van belang dat je het in het 3e of 4e jaar van één van de onderstaande opleidingen zit:

 • HBO opleiding Social Work
 • HBO opleiding Pedagogiek

Als stagiaire in een gezinshuis kom je te werken in het gezin van de professionele hulpverlener thuis. Deze professionele hulpverlener noemen we de gezinshuisouder. In een gezinshuis wonen kinderen en jongeren van 0-23 jaar die tijdelijk niet thuis kunnen wonen en een stabiele gezinssituatie nodig hebben. Het gaat om kinderen/jongeren met zwaardere (gedrags-)problemen.

Zij wonen enkele maanden tot enkele jaren in een gezinshuis. De duur is afhankelijk van de leeftijd, de problematiek en de ontwikkeling. Waar mogelijk werken we ernaar toe dat het kind of de jongere weer thuis kan gaan wonen.   De gezinshuisouder krijgt ondersteuning van een ambulant hulpverlener, gedragswetenschapper en een pedagogisch medewerker.

 Een gezinshuis is een professionele omgeving, waar een team op methodische wijze werkt aan de hulpverleningsdoelen van het kind/jongere. Hij/zij kan op deze manier toch in een gezinssituatie verblijven in plaats van in een open of gesloten leefgroep.

 Voor deze stageplaats is het belangrijk dat je voldoet aan de onderstaande opleidingsvereisten:

 • 3e jaars MBO opleiding Maatschappelijke Zorg (persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, niveau 4);
 • of een HBO opleiding (sociaal pedagogische hulpverlening, maatschappelijk werk & dienstverlening of pedagogiek).

Wil je jongeren leren begeleiden in hun dagelijkse situatie dan heeft Jeugdformaat de ideale stage voor jou!

Je komt te werken als stagiair Jeugdzorgwerker D in één van onze logeerhuizen waar 8 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar wonen. De jongeren zijn om verschillende redenen uit huis geplaatst. Alle jongeren hebben hun eigen verhaal en dat vraagt om een individuele aanpak. Zo heeft de één te maken gehad met mishandeling en weer een ander is het slachtoffer geworden van loverboy praktijken. Wil jij een belangrijke hierin rol spelen? Lukt ‘t jou om in een huiselijke sfeer  structuur te creëren in het leven van deze jongeren. Een pittige klus, want veel jongeren hebben moeite met gezag, regels en structuur. 

Alle jongeren hebben samen met hun ouders individuele doelen waar ze aan moeten werken. Om dit te realiseren ga je het geleerde in de praktijk brengen waarbij je de uitdaging krijgt om te zoeken naar creatieve oplossingen. Als stagiair Pedagogisch Medewerker draai je zowel dag-, avond-, als slaapdiensten.  De werkplanning wordt ruim van te voren én in overleg gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met de terugkomdag(en) van school.

 Voor deze stageplaats is het van belang dat je voldoet aan de onderstaande opleidingsvereisten:

 • 3e jaars MBO opleiding Maatschappelijke Zorg (persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, niveau 4);

Als stagiair Jongerencoach ondersteun je jongeren en hun netwerk in hun traject naar huis of richting zelfredzaamheid. Je begeleidt cliënten tussen 12 en 21 jaar  die bij ons aangemeld zijn voor jeugdhulp en verblijf,  in nauwe samenwerking met de verblijfvoorzieningen. De jongeren komen met verschillende hulpvragen bij ons binnen. Ze hebben vaak al een lange hulpverleningsgeschiedenis achter de rug en hebben problemen bij het vinden van hun plek in de maatschappij.

 Je gaat uit van de kracht en zelfredzaamheid van de jongeren en  versterkt die kracht door te steunen op netwerken om de jongeren heen. Samen met de jongeren en hun netwerk kijk je naar welke ondersteuning en hulp er nodig is, al dan niet in samenwerking met het professionele netwerk. Het aanleren van sociale vaardigheden staat hierbij centraal. Daarnaast zorg je dat de jongere weer zelfstandig deel gaat nemen aan de samenleving en versterk je zijn/ haar sociale netwerk, zodat de jongere uiteindelijk op eigen kracht weer verder kan. Je coördineert het hele hulpverleningstraject. Je werkt vanuit de methode jongerencoaching.

Voor deze stageplaats is het van belang dat je zelfstandig bent en in het in het 3e of 4e jaar van één van de onderstaande opleidingen zit:

 • HBO opleiding Social Work
 • HBO opleiding Pedagogiek

Als stagiair Ouderschap Blijft ondersteun je gescheiden ouders bij het maken van afspraken over de verzorging en opvoeding van hun kind(eren) en het opstellen van een  zorgregeling/ouderschapsplan. Je verricht de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van een ervaren, geregistreerde en afgestudeerde professional.   Je bent verantwoordelijk voor hulp op maat aan gescheiden ouders met kinderen van 0 t/m 18 jaar. Met behulp van de intensieve methodiek “Ouderschap Blijft”, werk je aan het verbeteren van de communicatie tussen de ouders om ontwikkelingstagnatie en/of  loyaliteitsconflicten bij de kinderen te voorkomen of op te heffen. Je waarborgt een veilige gespreksomgeving. Intervenieert tussen conflicterende ouders en de-escaleert zo nodig. Je stelt rapportages op voor ouders en verwijzers ten behoeve van juridische en/of jeugdbeschermingsprocedures. Daarnaast werk je met ouders en kinderen aan contact herstel tussen de ouder en het kind door middel van begeleide omgang. Met behulp van beide ouders werk je toe naar een onbegeleide en zelfstandige omgang. De observaties van deze omgang koppel je aan beide ouders terug. Omdat het belang van het kind centraal staat, voer je ook gesprekken met de kinderen zelf. Op deze manier krijg je een goed beeld van hun beleving, wensen en knelpunten in de echtscheidingssituatie waarin zij zijn betrokken. Jouw uiteindelijke doel is het bevorderen van het contact, de communicatie en de samenwerking tussen ouders onderling en tussen ouders en het kind.

Voor deze stageplaats is het van belang dat je stevig in je schoenen staat en in het 3e of 4e jaar van één van de onderstaande opleidingen zit:

 • HBO opleiding Social Work
 • HBO opleiding Pedagogiek

Diverse functies

Naast bovenstaande functies zijn wij doorlopend op zoek naar de beste professionals op andere vakgebieden. Denk aan marketing, communicatie, HR, management ondersteuning of IT. Kijk daarom zeker even bij alle vacatures om te zien of er iets voor jou bij staat.

Dorien Klaassen Stagecoördinator
06 21 70 95 35 stage@jeugdformaat.nl
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.