Reactie op rapport “Wie geeft mij(n) zak- en kleedgeld?”

Vandaag is naar aanleiding van een onderzoek naar zak- en kleedgeld voor jongeren in residentiële voorzieningen zoals de logeerhuizen van Jeugdformaat het rapport “Wie geeft mij(n) zak- en kleedgeld?” van de Jeugdombudsman en de Kinderombudsman gepubliceerd. In het rapport wordt de situatie belicht van een jongere die tijdelijk in een logeerhuis van Jeugdformaat heeft gewoond. De jongere heeft een klacht ingediend omdat zij, zo stelt het rapport, geen zak- en kleedgeld kreeg op het moment dat zij tijdelijk in een logeerhuis van Jeugdformaat woonde. 

Iraida Ishaak, directeur zorg, reageert op het rapport: ‘Ik betreur het dat we bij Jeugdformaat de situatie zoals in het rapport beschreven niet goed hebben ingeschat met als gevolg een vervelende situatie voor een van onze cliënten. Een situatie die Jeugdformaat, bij gebrek aan een landelijke regeling, juist probeert te voorkomen met eigen beleid om zak- en kleedgeld toe te kennen daar waar dat niet is geregeld voor jongeren. Helaas is in de genoemde situatie het beleid niet volledig uitgevoerd. Op het moment dat dit duidelijk werd zijn we hierover met de cliënt in gesprek gegaan, hebben onze excuses aangeboden en is er een passende oplossing gevonden.'

In het rapport staat dat de Jeugdombudsman en Kinderombudsman het ministerie van VWS vragen om na te denken over één regeling voor heel Nederland. Ook stellen de ombudsmannen dat er in de gemeente Den Haag (nog) geen goede afspraken zijn gemaakt tussen gemeente, GI's en instellingen, waardoor het kon gebeuren dat de cliënt geen zak- en kleedgeld ontving. In afwachting van een landelijke regeling, willen de ombudsmannen dat er goede afspraken gemaakt worden tussen instellingen, gemeenten en voogden/jeugdbeschermers.

‘We zijn hierover al in gesprek met gemeenten en voogden/jeugdbeschermers in de regio. Uiteraard gaan we ook direct aan de slag met de aanbevelingen. Dit alles om te voorkomen dat jongeren die hulp van Jeugdformaat krijgen in de problemen komen omdat zij geen of onvoldoende zak- en kleedgeld ontvangen. Dit kan en mag niet meer gebeuren’, aldus Iraida Ishaak. 

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.