Crisispleegzorg

Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat zij er zelf niet meer uitkomen. Op basis van de situatie wordt gekeken of een kind nog thuis kan blijven wonen. Als dat niet meer mogelijk is, dan kan een kind (tijdelijk) bij een pleeggezin van Jeugdformaat wonen.

Acute crisissituatie? 

Neem direct contact op met het het Crisis Interventie Team (CIT):

  • Binnen kantooruren: 070 345 05 06
  • Buiten kantooruren: 070 379 51 60

Bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling, neem contact op met Veilig Thuis. Telefoon: 0800 2000.

Uit huis

Als de problemen thuis niet zelfstandig kunnen worden opgelost, kan een kind worden ondergebracht bij een pleeggezin. Een kind wordt uiteraard nooit zo maar uit huis geplaatst. Soms gaat dat gedwongen, soms vragen ouders zelf om hulp. 

Tijdelijk onderdak

De pleegouders nemen tijdelijk de opvoeding en verzorging van een kind over van de ouders. Hoe lang dat duurt, is een afhankelijk van de situatie en wat het beste is voor het kind. Crisisopvang is in principe voor maximaal 4 weken. Als er nog geen zicht is op een oplossing dan kan de plaatsing worden verlengd.

Crisisopvang

Binnen onze 1.100 pleegouders beschikken wij over voldoende mogelijkheden voor crisisopvang. Onze crisispleegouders weten dat het kind vaak een nare periode achter de rug heeft en zijn hiervoor speciaal getraind. Zij bieden een kind een zo ‘normaal’ mogelijk gezinsleven. Bij de plaatsing wordt gezocht naar een pleegouder in de buurt, zodat het kind op dezelfde school kan blijven. 

Terugkeer

Op het moment dat een kind bij het pleeggezin verblijft, wordt door hulpverleners en ouders hard gewerkt aan het oplossen van de problemen in het gezin. Het doel is uiteindelijk altijd gericht op terugkeer naar van het kind naar huis. Dat kan pas als de situatie thuis echt verbeterd is. Is terugkeer niet mogelijk, dan wordt eerst bekeken of het kind bij de huidige pleegouders kan blijven. Wij kijken altijd wat het beste is voor het kind en wat er mogelijk is. Soms is dat wonen in een pleeggezin, soms is dat tijdelijk verblijven in een van onze logeerhuizen.

Een client aanmelden voor crisispleegzorg?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.